استوری پست کپشن بیوگرافی 898 متن و عکس انگلیسی زیبا +ترجمه

متن استوری + عکس برای استوری متن بیوگرافی ،کپشن (انگلیسی و فارسی) ، کپشن برای اینستاگرام،متن و عکس انگلیسی واتساپ و تلگرام،انگلیسی و فارسی،متن پست و کپشن انگلیسی اینستا عاشقانه،پست و کپشن و استوری اینستاگرام شاخ انگلیسی،جمله دلنشین انگلیسی،جملات ناب انگلیسی زیبا انگیزشی و در مورد موفقیت با ترجمه فارسی متن اینستاگرام، نابترین جملات انگلیسی پست و استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی ،متن فلسفی اینستا،متن خاص اینستا،کپشن مفهومی اینستاگرام، متن های انگلیس انگیزشی واتساپ، متن انگلیسی پروفایل،استوری و پست اینستاگرام و واتساپ با ترجمه فارسی،پست و استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی،استوری و کپشن های اینستاگرام را در این مقاله گردآوری کرده ایم همراه مجله اینترنتی ماهتوتا باشید.

در این بخش از مجله اینترنتی ماهتوتا جملات ناب و زیبای انگلیسی را با ترجمه فارسی آماده کرده ایم.این جملات را می توانید هر روز مروره کنید و برای دوستان خود بفرستید.این جمله های کوتاه انگلیسی از بزرگان و فیلسوفان می باشد و بسیار پر معنی و با مفهوم هستند.

جملات ناب انگلیسی زیبا انگیزشی و در مورد موفقیت

جملات انگلیسی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.


جملات ناب انگلیسی

جملات ناب انگلیسی زیبا انگیزشی و در مورد موفقیت با ترجمه فارسی

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی


متن های انگلیس انگیزشی

متن های انگلیس انگیزشی

متن های انگلیس انگیزشی واتساپ،پست و استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی


If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohn

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران


متن انگلیسی پروفایل

متن انگلیسی پروفایل،استوری و پست اینستاگرام و واتساپ با ترجمه فارسی


Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .


جمله کوتاه با معنی انگلیسی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.


بهترین جملات انگلیسی

بهترین جملات انگلیسی برای واتساپ با ترجمه فارسی


Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن


بهترین جملات انگلیسی

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.


جمله ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

جمله ناب انگلیسی استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی


If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney

,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .


جمله ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.


جمله آموزنده انگلیسی

جمله آموزنده انگلیسی پروفایل با ترجمه فارسی


Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .


جمله آموزنده انگلیسی

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.


 نابترین جملات انگلیسی

 نابترین جملات انگلیسی پست و استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی


In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhi

به آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .


 نابترین جملات انگلیسی

 نابترین جملات انگلیسی

 نابترین جملات انگلیسی واتساپ و پست و استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی


Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.


جملات زیبا با ترجمه فارسی

جملات زیبا انگلیسی

جملات زیبا انگلیسی با ترجمه فارسی پروفایل با ترجمه فارسی

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.


متن انگلیسی

متن انگلیسی بیوگرافی استوری پست اینستاگرام با ترجمه فارسی


متن و عکس انگلیسی پروفایل

متن و عکس انگلیسی پروفایل


Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.

Arthur Ashe

از جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .


ضرب المثل انگلیسی

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason
یک ضرب المثل آمریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.


متن انگلیسی بیوگرافی

متن انگلیسی بیوگرافی اینستاگرام


I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Ali

از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”


جملات مفهومی انگلیسی

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.


زیباترین جملات ناب انگلیسی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.


متن انگلیسی پست اینستا

متن انگلیسی پست اینستا به همراه ترجمه فارسی


It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassis

در تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن استوری


جملات انگلیسی

عکس استوری

متن انگلیسی استوری

متن انگلیسی استوری اینستاگرام به همراهه ترجمه فارسی


It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles
مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.


متن زیبا انگلیسی مفهومی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست… بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.


جمله آموزنده در مورد زندگی

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند.


جملات عاشقانه انگلیسی زیبا و بسیار احساسی

متن زیبا انگلیسی مفهومی

متن زیبا انگلیسی مفهومی برای بیوگرافی اینستا با ترجمه فارسی


the lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters
آدم تنها خيلي زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود مي گذارد.


جملات مفهومی با ترجمه

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient
جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.


جمله آموزنده انگلیسی

جمله آموزنده در مورد زندگی برای واتساپ با ترجمه فارسی


The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Keller

بهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .


جمله ای در مورد تربیت کودکان

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.


جملات انگلیسی


جمله ناب انگلیسی فلسفی

If you keep worrying about your past and your future, when will you enjoy the present
No amount of guilt can change the PAST
And no amount of worrying can change the FUTURE

اگر همیشه دلواپس گذشته و آینده ات باشی، پس کی از حال لذت خواهی برد؟
هیچ مقدار گناهی توان تغیر گذشته را ندارد
و هیچ مقدار نگرانی توان تغیر آینده را ندارد.


جمله دلنشین انگلیسی


جملات انگلیسی مفهومی

جملات انگلیسی مفهومی برای بیوگرافی با ترجمه فارسی

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.

استوری باحال


جمله مفهومی همراه با ترجمه فارسی

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسيار ظريفي است که انساني را ببخشيم، بي آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پايين بياوريم


متن های زیبای انگلیسی مفهومی

جمله ناب انگلیسی فلسفی

جمله ناب انگلیسی فلسفی برای پروفایل،واتساپ،استوری،پست اینستاگرام به همراهه ترجمه فارسی


If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !


جملات زیبای انگیزشی انگلیسی با معنی فارسی

متن های زیبای انگلیسی مفهومی

متن های زیبای انگلیسی مفهومی برای استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی


To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم


If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران


متن کوتاه انگلیسی زیبا

عکس متن انگلیسی برای پروفایل

عکس متن انگلیسی برای پروفایل واتساپ به همراهه ترجمه فارسی


All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

Mahtuta.com

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

استوری مفهومی


جملات انگلیسی

سخنان بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

استوری سنگین


متن ناب انگلیسی

متن ناب انگلیسی

متن ناب انگلیسی استوری و پست اینستاگرام با ترجمه فارسی


Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند


If you do what you always did, you will get what you always got

اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !


سخنان بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی

سخنان بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی برای پروفایل و واتساپ و پست و استوری اینستاگرام به همراه ترجمه فارسی


I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون


Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ~Lolly Daskal

زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن


جملات انگلیسی

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordan

تو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن


متن کوتاه انگلیسی زیبا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام با ترجمه فارسی


“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogers

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز


متن خاص انگلیسی

متن خاص انگلیسی پروفایل و واتساپ و بیوگرافی و پست و استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی


First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

Mahtuta.com

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .


جملات بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی

جملات موفقیت بزرگان انگلیسی

جملات موفقیت بزرگان انگلیسی برای پست ، استوری ، پروفایل ، واتساپ ، بیوگرافی اینستاگرام با ترجمه فارسی

You miss 100% of the shots you don’t take.

شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.


متن انگلیسی زیبا در مورد دوست + گلچین جملات با ترجمه فارسی…

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.


حتما بخوانید » سوالات جرات یا حقیقت


سخن بزرگان در مورد پول + جملات انگلیسی در مورد ثروت و مال…

سخن بزرگان انگلیسی

سخن بزرگان انگلیسی واتساپ ، تلگرام ، استوری و پست و بیوگرافی اینستاگرام به همراهه ترجمه فارسی


You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن


حتما بخوانید » متن تسلیت،1659متن،پیامک،شعر،عکس+کلیپ،مخصوصه[تسلیت مرگ]


“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی


متن انگلیسی زیبا

متن انگلیسی زیبا پست استوری بیوگرافی واتساپ تلگرام اینستاگرام با ترجمه فارسی


“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون


حتما بخوانید » متن تبریک تولد،867 متن زیبا،اس ام اس،عکس،کلیپ مخصوص تبریک تولد


Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brown

خیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم – لس براون


جملات انگلیسی

جملات انگلیسی زیبا برای واتساپ تلگرام استوری و پست اینستاگرام به همراهه ترجمه فارسی


برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..


حتما بخوانید »متن بیوگرافی اینستاگرام،واتساپ و تلگرام،انگلیسی و فارسی


سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…


حتما بخوانید » 777 متن زیبا برای پست،استوری و کپشن اینستاگرام+عکس[خاص]


اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

Mahtuta.com

عکس نوشته خاص برای استوری


جملات انگلیسی

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

 عکس جذاب و خاص برای استوری اینستاگرام


There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason

یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

عکس نوشته خاص برای استوری


Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود – ادیسون

عکس و متن های زیبا برای اینستاگرام


متن بیوگرافی و استوری

متن انگلیسی بیوگرافی و استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی


When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

متن استوری کوتاه اینستاگرامی شاخ و خفن


متن استوری و بیوگرافی اینستاگرام

متن استوری و بیوگرافی

متن انگلیسی استوری و بیوگرافی اینستاگرام،پروفایل واتساپ و تلگرام با ترجمه فارسی


Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you

Mahtuta.com

نکاتی برای موفقیت :
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

متن کوتاه و زیبای استوری


متن انگلیسی پروفایل واتساپ تلگرام و پست استوری اینستاگرام

جملات انگلیسی اینستاگرام

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you want

یاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

عکس نوشته های مفهومی زیبا


The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری – استیو جابز

متن استوری با موضوعات خاص و خفن


متن انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی

متن انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی پروفایل واتساپ تلگرام بیوگرافی پست و استوری اینستاگرام


We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

جملات پر معنی و مفهومی برای کپشن


Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قوی تر کرده اند .

متن کوتاه و زیبای استوری


متن انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی

متن واتساپ اینستاگرام

متن واتساپ اینستاگرام بیوگرافی پست استوری استاتوس انگلیسی با ترجمه فارسی


Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it

زندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

عکس پروفایل خاص و خفن


Change your thoughts and you change your world. —Norman Vincent Peale

تو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز فکرت را تغییر بدی – نورمن وینسنت پیل


متن اینستاگرام

متن اینستاگرام


Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

عکس پروفایل زیبا و مفهومی


Your life does not get better by chance , it goes better by change

Mahtuta.com

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )

حتما بخوانید » متن پرواز 777 متن و عکس نوشته خاص

عکس پروفایل پسرانه و دخترانه


متن استوری ، پست ، بیوگرافی ، واتساپ ، اینستاگرام

متن استوری

متن انگلیسی زیبا استوری ، پست ، بیوگرافی ، واتساپ ، اینستاگرام به همراهه ترجمه فارسی


When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Keller

وقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

بیشتر بخوانید » 777 متن زمستانی +عکس برای کپشن و استوری

عکس پروفایل زیبا و خاص


Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem

مشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه

عکس نوشته مخصوص پروفایل


متن استوری خاص ، متن انگلیسی واتساپ و اینستا

David Brinkley - A successful man is one who can lay a...

متن استوری خاص ، متن انگلیسی واتساپ و اینستا ، بیوگرافی پست با ترجمه فارسی


A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

مرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

عکس پروفایل جدید 


Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

بیشتر بخوانید » متن انگیزشی ورزشی 444 متن و عکس نوشته خاص (انگلیسی و فارسی)

عکس پروفایل شاخ و خفن


جملات انگلیسی

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

Mahtuta.com

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

حتما بخوانید » متن صبح بخیر 222 متن و عکس نوشته خاص

متن بیوگرافی سنگین تیکه دار


استوری و پست خاص اینستاگرام

استوری و پست خاص اینستاگرام

استوری و پست خاص اینستاگرام متن و جملات زیبا انگلیسی با ترجمه فارسی بیوگرافی و استاتوس واتساپ


There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed

فقط دو دسته وجود دارند که به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی : اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

بیشتر بخوانید » متن خودت باش 222 متن و عکس نوشته خاص

متن های کوتاه برای پروفایل


The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

مجموعه متن بیوگرافی کوتاه


ناب ترین جملات انگلیسی واتساپ

ناب ترین جملات انگلیسی واتساپ

ناب ترین جملات انگلیسی واتساپ با ترجمه فارسی


When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you

زمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

بیشتر بخوانید » متن خدایا شکرت 111 متن و عکس نوشته خاص

متن بیوگرافی شاخ و سنگین


The way is not in the sky . The way is in the heart

راه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

بیشتر بخوانید » متن نصیحت و تاثیرگذار 555 متن و عکس نوشته خاص

بهترین عکس و متن های پست و استوری و بیوگرافی

بهترین عکس و متن ها

بهترین عکس و متن های پست و استوری و بیوگرافی انگلیسی به همراهه ترجمه فارسی


Be with ones … who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

حتما بخوانید » عکس پروفایل جدید

حرف برای بیوگرافی واتساپ


I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jefferson

من متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم – توماس جفرسون

متن برای وضعیت واتساپ + استاتوس و جملات زیبای مفهومی و خاص


Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own

کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

متن خفن برای بیو اینستا


There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن بیو واتساپ مفهومی و سنگین با جملات تاثیر گذار


When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelou

وقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

حتما بخوانید » 555 کپشن خاص و جدید + ( عکس ) متن ناب برای اینستاگرام

متن و نوشته های کوتاه و زیبای پروفایل


“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King

تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

متن کوتاه برای بیوگرافی واتساپ


The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbell

گنجینه های نهفته ای که تو به دنبال شان می گردی، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن شاخ برای بیوگرافی و پروفایل واتساپ


“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill

موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

وضعیت واتس آپ / وضعیت کوتاه برای واتساپ


“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliot

تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

حتما بخوانید » 222 عکس پروفایل ناب مفهومی و خاص

لیستی از بهترین بیو های کوتاه


When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

زیباترین و عاشقانه ترین کپشن و متن در اینستاگرام


Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)

مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرق شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن انگلیسی زیبا برای کپشن اینستاگرام


Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon

Mahtuta.com

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه


Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

جدیدترین و خاص ترین کپشن ها و متن های زیبا برای اینستاگرام

حتما بخوانید » متن سنگین و تیکه دار 444 متن و عکس نوشته خاص


In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای موفقیت، باید اشتیاق تان به آن بیشتر از ترس تان از شکست باشد.

کپشن خاص برای اینستا


Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

 کپشن زیبا و خاص برای عکس خودم


Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.

چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

سخن بزرگان در مورد پول + جملات انگلیسی در مورد ثروت و مال اندوزی با ترجمه فارسی

سخن بزرگان در مورد پول

سخن بزرگان در مورد پول و ثروت

در این بخش مجله اینترنتی ماهتوتا سخن بزرگان در مورد پول و ثروت را گردآوری کرده ایم.این سخنان الهام بخش و زیبای زانگلیسی در مورد مال اندوزی و پول را به فارسی ترجمه کرده ایم و می توانید برای انگیزه گرفتن این سخنان را بخوانید و یا برای قسمت بیو انتخاب کنید.

متن زیبا برای پست و کپشن اینستاگرام


اگر شما برای این زندگی می‌کنید که همه‌چیز را داشته باشید، هرچه بدست آورید برایتان کافی نخواهد بود – ویکی روبین (Vicki Robin)

If you live for having it all, what you have is never enough.

متن های جذاب و خواندنی برای کپشن اینستاگرام


قبل از اینکه سخن بگویید، گوش فرادهید.
قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید.
قبل از اینکه خرج کنید، پول بدست آورید.
قبل از اینکه سرمایه‌گذاری کنید، تحقیق کنید.
قبل از اینکه انتقاد کنید، صبر کنید.
قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید.
قبل از اینکه تسلیم شوید، دوباره تلاش کنید.
قبل از اینکه بازنشست شوید، پس‌انداز کنید.
قبل از اینکه بمیرید، بخشش کنید.

ویلیام وارد – (William A. Ward)

Before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give

متن و جملات قشنگ و زیبا برای پست و کپشن


ما با چیزی که بدست می‌آوریم زندگی‌مان را می‌چرخانیم ولی با چیزی که می‌بخشیم یک زندگی می‌سازیم – وینستون چرچیل (Winston Churchill)

We make a living by what we get, but we make a life by what we give


ثروت یک چیز نسبی است، زیرا کسی که ثروت اندکی دارد ولی خواسته‌اش کم است ثروتمندتر است نسبت به کسی با ثروت زیاد و خواسته‌ بیشتر – چارلز کالب کولتون (Charles Caleb Colton)

Wealth after all is a relative thing since he that has little and wants less is richer than he that has much and wants more

کپشن خاص کوتاه؛ کپشن های شاخ


زمان آن است که بایستیم و برای کسی که عمل می‌کند هورا بکشیم، کسی که بدست می‌آورد، کسی که چالش را تشخیص می‌دهد و کاری برای آن می‌کند – وینس لومباردی (Vince Lombardi)

It is time for us to stand and cheer for the doer, the achiever, the one who recognizes the challenge and does something about it

متن انگلیسی در مورد آینده


شرایط مهم نیست، بلکه اینکه عکس‌العمل نشان دادن (منفی) یا پاسخ دادن (مثبت) به شرایط است که اهمیت دارد – زیگ زیگلار (Zig Ziglar)

It’s not the situation, but whether we react (negative) or respond (positive) to the situation that’s important

متن انگلیسی در مورد دختر


مرد موفق کسی است که با آجرهایی که افراد دیگر به سمتش پرتاب می‌کنند یک پایه ثابت ایجاد کند -دیوید برینکلی (David Brinkley)

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

متن انگلیسی عاشقانه


سخنان جالب در مورد پول و ثروت

بازار سهام طوری طراحی شده تا پول از شخص فعال به شخص صبور منتقل شود – وارن بافت (Warren Buffett)

The Stock Market is designed to transfer money from the Active to the Patient

متن انگلیسی منطقی


من فقط به خاطر این ثروتمند هستم که می‌دانم چه زمانی در اشتباهم… من با تشخیص اشتباهاتم نجات یافتم – جورج سوروس (George Soros)

I’m only rich because I know when I’m wrong…I basically have survived by recognizing my mistakes

متن انگلیسی برای تاتو


من دوست دارم مثل یک فقیر با یک عالمه پول زندگی کنم – پابلو پیکاسو (Pablo Picasso)

I’d like to live as a poor man with lots of money

متن انگلیسی انگیزشی


ثروت مانند آب دریاست، هرچقدر بیشتر بنوشیم، بیشتر تشنه می‌شویم؛ همین امر در مورد شهرت نیز صادق است – آرتور شوپنهاور (Arthur Schopenhauer)

Wealth is like sea-water; the more we drink, the thirstier we become; and the same is true of fame

جملات مثبت اندیشی + جملات انگیزشی کوتاه برای کار و زندگی و موفقیت


اگر بتوانیم بر ثروت‌مان تسلط داشته باشیم، ثروتمند و آزاد خواهیم بود. اگر ثروت بر ما تسلط داشته باشد، به راستی فقیر هستیم – ادموند بورک (Edmund Burke)

If we command our wealth, we shall be rich and free. If our wealth commands us, we are poor indeed

متن انگلیسی برای بیو


طوری کار کنید انگار به پول احتیاجی ندارید، طوری عشق بورزید طوری که انگار هیچ‌گاه صدمه ندیده‌اید و طوری برقصید که انگار کسی نگاه نمی‌کند – ( Satchel Paige)

Work like you don’t need the money. Love like you’ve never been hurt. Dance like nobody’s watching.

عکس آموزنده با متن انگلیسی


تنها چیزی که می‌خواهم این است که یک شانس داشته باشم تا اثبات کنم پول نمی‌تواند مرا خوشبخت کند – اسپایک میلیگان (Spike Milligan)

All I ask is the chance to prove that money can’t make me happy

بیو انگلیسی کوتاه همراه با معنی


موفقیت به سمت کسانی می‌آید که همه‌چیز در زندگی را صرف اشتیاق‌شان می‌کنند. برای موفق شدن مهم است که فروتن باشید و هرگز نگذارید پول و شهرت در سر شما جای بگیرد – ای آر رحمان (A. R. Rahman)

Success comes to those who dedicate everything to their passion in life. To be successful, it is also very important to be humble and never let fame or money travel to your head

متن های خاص، فارسی و انگلیسی برای بیو اینستاگرام


بزرگترین میراثی که شخص می‌تواند به فرزندان و نوه‌هایش هدیه کند، پول یا چیزهای مادی نیست که در زندگی جمع کرده است، بلکه میراثی از شخصیت و ایمان است – بیلی گراهام (Billy Graham)

The greatest legacy one can pass on to one’s children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one’s life, but rather a legacy of character and faith

زیباترین متن و جملات کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی


متن جالب در مورد پول

کسی که گفته پول خوشبختی نمی‌آورد نمی‌دانسته برای خرید کجا برود – بو درک (Bo Derek)

Whoever said money can’t buy happiness simply didn’t know where to go shopping

متن کوتاه و جملات زیبای انگلیسی با ترجمه


تنها یک رئیس وجود دارد و آن مشتری است. او می‌تواند تنها با خرج کردن پولش در جای دیگر، همه افراد از رئیس تا پایین را اخراج کند – سم والتون (Sam Walton)

There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else

، جملات زیبا انگلیسی با ترجمه فارسی پروفایل با ترجمه فارسی،جدیدترین جملات انگلیسی خاص و مفهومی برای استوری و پست و کپشن اینستا با متن های سنگین،پست و کپشن تلگرام عاشقانه متن پست و کپشن تلگرام شاخ انگلیسی جملات خاص برای پست و کپشن تلگرام متن غمگین عاشقانه برای پست و کپشن تلگرام سنگین متن پست و کپشن و استوری اینستا عاشقانه پست و کپشن و استوری اینستاگرام شاخ انگلیسی جدیدترین جملات خاص و مفهومی برای پست 

کپشن واتساپ با متن های سنگین و بهترین پست،متن انگلیسی پروفایل با ترجمه فارسی،متن انگلیسی بیوگرافی استوری پست اینستاگرام با ترجمه فارسی،متن انگلیسی بیوگرافی اینستاگرام،متن انگلیسی پست اینستا به همراه ترجمه فارسی،جملات آموزنده با ترجمه فارسی،

بیو انگلیسی – متن کوتاه انگلیسی


موفقیت براساس پول، قدرت یا جایگاه اجتماعی سنجیده نمی‌شود. موفقیت براساس انضباط و آرامش درونی سنجیده می‌شود – مایک دیتکا (Mike Ditka)

Success isn’t measured by money or power or social rank. Success is measured by your discipline and inner peace

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه


برای ثروتمند شدن، باید در زمانی که خواب هستید نیز پول دربیاورید – دیوید بیلی (David Bailey)

To get rich, you have to be making money whileپپ you’re asleep.

زیباترین مجموعه متن انگلیسی


شما عالی‌ترین دارایی خودتان هستید. زمان، انرژی و پول‌تان را برای یادگیری، مراقبت و تشویق بزرگ‌ترین دارایی‌تان اختصاص دهید – تام هاپکینز (Tom Hopkins)

You are your greatest asset. Put your time, effort and money into training, grooming, and encouraging your greatest asset

کپشن انگلیسی اینستاگرام


بسیاری از افراد پولی را که بدست آورده‌اند خرج می‌کنند تا چیزهایی بخرند که نمی‌خواهند تا مردمی را تحت تاثیر قرار دهند که دوست ندارند – ویل راجرز (Will Rogers)

Too many people spend money they earned..to buy things they don’t want..to impress people that they don’t like.

جملات انگلیسی زیبا

جملات عاشقانه انگلیسی زیبا و بسیار احساسی،متن های زیبای انگلیسی مفهومی،عکس نوشته خاص برای استوری،عکس جذاب و خاص برای استوری اینستاگرام،عکس نوشته خاص برای استوری،عکس و متن های زیبا برای اینستاگرام،متن استوری کوتاه اینستاگرامی شاخ و خفن،متن استوری و بیوگرافی اینستاگرام،متن انگلیسی پروفایل واتساپ تلگرام و پست استوری اینستاگرام،

متن استوری با موضوعات خاص و خفن،جملات پر معنی و مفهومی برای کپشن،متن انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی،عکس پروفایل پسرانه و دخترانه،عکس پروفایل جدید ،عکس پروفایل شاخ و خفن،استوری و پست خاص اینستاگرام،ناب ترین جملات انگلیسی واتساپ،متن بیوگرافی شاخ و سنگین،متن شاخ برای بیوگرافی و پروفایل واتساپ،زیباترین و عاشقانه ترین کپشن و متن در اینستاگرام


یک مرد دانا باید پول را در سر خود داشته باشید، نه در قلب خود – جاناتان سوئیفت (Jonathan Swift) هجونویس، شاعر و نویسنده رساله‌های سیاسی

A wise person should have money in their head, but not in their heart


ثروت در داشتن دارایی‌های بزرگ نیست، بلکه در قناعت و کم‌خواستن نهفته است.
اپیکتتوس (Epictetus) فیلسوف معروف یونانی

Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants


برای پول معمولا بهای زیادی پرداخت می‌شود – رالف والدو امرسون (Ralph Waldo Emerson)

Money often costs too much


دلنوشته جالب انگلیسی در مورد پول

هر روز یک حساب بانکی است و زمان، ارز ماست. پس هیچ‌کس ثروتمند نیست و هیچکس نیز فقیر نیست، ما همگی 24 ساعت در اختیار داریم – کریستوفر رایس (Christopher Rice)

Everyday is a bank account, and time is our currency. No one is rich, no one is poor, we’ve got 24 hours each.


سخن بزرگان در مورد پول

اینکه چطور با شکست برخورد می‌کنید مشخص می‌کند چگونه به موفقیت دست می‌یابید – (David Feherty)

It’s how you deal with failure that determines how you achieve success.


صرفه‌جویی شامل همه فضایل است – سیسرو (Cicero) خطیب، سیاست مدار و نویسنده رومی

Frugality includes all the other virtues


سرمایه‌گذاری روی دانش بهترین سود را دارد – بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin)

An investment in knowledge pays the best interest


من راز ثروتمند شدن در وال‌استریت را به شما می‌گویم. وقتی همه در ترس هستند شما طماع باشید و زمانی که همه طماع هستند شما بترسید – وارن بافت (Warren Buffett)

I will tell you the secret to getting rich on Wall Street. You try to be greedy when others are fearful. And you try to be fearful when others are greedy.


درآمد سالانه 20 پوند، خرج سالانه 19 پوند برابر است با خوشبختی. درآمد سالانه 20 پوند، خرج سالانه 26 پوند برابر است با بیچارگی – چارلز دیکنز (Charles Dickens)

Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen six, result happiness. Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pound ought and six, result misery


فرصت توسط بسیاری از مردم از دست می‌رود، زیرا در لباس کار است – توماس ادیسون (Thomas Edison)

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work


چیزی که ما می‌خواهیم انجام دهیم، کاری است که برای آن ساخته شده‌ایم. وقتی ما کاری که باید، را انجام دهیم، پول به سمت ما می‌آید، درها باز می‌شود، احساس مفید بودن می‌کنیم و کاری که انجام می‌دهیم مانند یک بازی و تفریح برای ماست – جولیا کامرون (Julia Cameron)

What we really want to do is what we are really meant to do. When we do what we are meant to do, money comes to us, doors open for us, we feel useful, and the work we do feels like play to us


من هرگز تلاش نمی‌کنم در بازار سهام پول دربیاورم. من بر اساس این فرض که آنها بازار را فردا می‌بندند و 10 سال آینده باز می‌کنند سهام می‌خرم – وارن بافت (Warren Buffett)


I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for ten years


جملات زیبا در مورد پول

پول هرگز افراد را خوشبخت نکرده است و نخواهد کرد. انسان هرچقدر بیشتر داشته باشد، خواسته‌اش بیشتر می‌شود. به جای اینکه فضایی خالی را پر کند، فضای خالی ایجاد می‌کند – بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin)

Money never made a man happy yet, nor will it. The more a man has, the more he wants. Instead of filling a vacuum, it makes one


بسیاری از مردم مراقب پول‌شان نیستند، تا اینکه به پایان آن نزدیک می‌شود. بقیه نیز دقیقا همین کار را با زمان‌شان می‌کنند – یوهان ولفگانگ فون گوته (Johann Wolfgang von Goethe)

Many people take no care of their money till they come nearly to the end of it, and others do just the same with their time


تعلیم رسمی فقط باعث می‌شود مخارج زندگی‌تان فراهم شود؛ خودآموزی برایتان ثروت می‌سازد – جیم ران (Jim Rohn)

Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.


پول فقط یک ابزار است. شما را به جا که آرزو دارید می‌برد، اما جایگزین شما به عنوان راننده نمی‌شود – این رند (Ayn Rand)

Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver


سلامتی مالی فقط جمع‌آوری چیزها نیست. یادگیری این است که با کمتر از درآمدتان زندگی کنید، تا بتوانید ببخشید و برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز کنید. تا زمانی که اینکار را نکنید نمی‌توانید برنده شوید – دیو رمزی (Dave Ramsey)

Financial peace isn’t the acquisition of stuff. It’s learning to live on less than you make, so you can give money back and have money to invest. You can’t win until you do this


پول با زبانی صحبت می‌کند که همه دنیا آنرا درک می‌کنند – افرا بهن (APHRA BEHN)

Money speaks sense in a language all nations understand


انسانی که چیزهای کمی دارد فقیر نیست، بلکه انسانی که بیشتر می‌خواهد فقیر است – سنکا (Seneca)

It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor


رئیس و کارفرما نیست که حقوق را پرداخت می‌کند. کارفرما فقط پول را مدیریت می‌کند. مشتری است که حقوق را پرداخت می‌کند – هنری فورد (Henry Ford)

It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It’s the customer who pays the wages


کسی که پول از دست می‌دهد چیز زیادی از دست داده است؛ کسی که دوستی را از دست می‌دهد، چیز بیشتری از دست داده است؛ کسی که ایمان و باور را از دست دهد، همه‌چیز را از دست داده است – النور روزولت (Eleanor Roosevelt) سیاستمدار آمریکایی

He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses much more; He who loses faith, loses all


خوشبختی در داشتن مقدار زیاد پول نیست؛ بلکه خوشبختی در لذت موفقیت نهفته است، در هیجان یک تلاش خلاقانه – فرانکلین رزولت (Franklin D. Roosevelt)

Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort


جیب خالی هرگز کسی را عقب نگه نداشته است. فقط سر خالی و قلب خالی می‌تواند اینکار را بکند – وینسنت پیل (Vincent Peale)

Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that


خوب است که پول داشته باشیم و چیزهایی بخریم که با پول می‌توان خرید، همچنین باید هر از چند وقت حواسمان جمع باشد و مطمئن شویم چیزهایی که با پول نمی‌توانیم بخریم را از دست نداده‌ایم – جورج لوریمر (George Lorimer)

It’s good to have money and the things that money can buy, but it’s good, too, to check up once in a while and make sure that you haven’t lost the things that money can’t buy


شما می‌توانید تنها در کاری که دوست دارید کامل شوید. پول را هدف خودتان قرار ندهید. به جای آن، کاری که دوست دارید انجام دهید را دنبال کنید، سپس آنرا آنقدر به خوبی انجام دهید که مردم نتوانند چشم از شما بردارند – مایا آنجلو (Maya Angelou)

You can only become truly accomplished at something you love. Don’t make money your goal. Instead, pursue the things you love doing, and then do them so well that people can’t take their eyes off you


متن جالب انگلیسی در پول و ثروت اندوزی

وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و تا زمانی که همه در حال خرید هستند آنرا نگه دارید. این فقط یک شعار نیست، این روش و اصول سرمایه‌گذاری موفق است – جی‌پاول گتی (J. Paul Getty)

Buy when everyone else is selling and hold until everyone else is buying. That’s not just a catchy slogan. It’s the very essence of successful investing


اگر امید شما این است با پول به بی‌نیازی برسید، هرگز به بی‌نیازی نخواهید رسید.
تنها از طریق دانش، تجربه و شایستگی است که امنیت یک شخص در دنیا می‌تواند تامین شود – هنری فورد (Henry Ford)

If money is your hope for independence you will never have it. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability


چند میلیونر می‌شناسید که با پس‌انداز کردن در حساب پس‌انداز میلیونر شده باشند؟ من صحبت دیگری ندارم – رابرت جی آلن (Robert G. Allen)

How many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I rest my case


من پول را با روش قدیمی بدست آوردم. زمانی که یکی از اقوام ثروتمند نزدیک مرگ بود با وی به خوبی رفتار می‌کردم – مالکولم فوربس (Malcolm Forbes)

I made my money the old-fashioned way. I was very nice to a wealthy relative right before he died


نوآوری تفاوت بین یک رهبر و یک دنبال‌کننده را مشخص می‌کند – استیو جایز (Steve Jobs)

Innovation distinguishes between a leader and a follower


سنجش واقعی ثروت شما این است که اگر همه پول‌تان را از دست بدهید، چقدر ارزش دارید – ناشناس

The real measure of your wealth is how much you’d be worth if you lost all your money


پول یک سرور بسیار بد است ولی خدمتکار عالی است – پی تی بارنوم (P.T. Barnum)

Money is a terrible master but an excellent servant


زمانیکه حقوق‌تان کم است پس‌انداز کنید؛ وقتی شروع به کسب پول بیشتر کنید اینکار غیرممکن است – جک بنی (Jack Benny)

Try to save something while your salary is small; it’s impossible to save after you begin to earn more


ثروت یعنی توانایی تجربه کامل زندگی – هنری دیوید تورو (Henry David Thoreau)

Wealth is the ability to fully experience life


شخص سرمایه‌گذار باید بطور مستمر مانند یک سرمایه‌گذار رفتار کند نه یک سفته‌باز – بن گراهام (Ben Graham)

The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator


من به شانس اعتقاد زیادی دارد و دانسته‌ام هرچقدر بیشتر کار کنم، شانس بیشتری دارم – توماس جفرسون (Thomas Jefferson)

I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it


شما باید کنترل پول‌تان را در دست بگیرید وگرنه کمبود پول برای همیشه شما را کنترل خواهد کرد – دیو رمزی (Dave Ramsey)

You must gain control over your money or the lack of it will forever control you


سرمایه‌گذاری بیشتر شبیه تماشای خشک شدن نقاشی یا تماشای رشد چمن است. اگر هیجان می‌خواهید، 800 دلار بردارید و به لاس‌وگاس بروید – پاول سموئلسون (Paul Samuelson)

Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas


هر وقت پول قرض می‌گیرید، در حال دستبرد زدن به آینده خودتان هستید – ناتان دبلیو موریس (Nathan W. Morris)

Every time you borrow money, you’re robbing your future self.


ثروتمندان تلویزیون‌های کوچک و کتابخانه‌های بزرگ دارند ولی مردم فقیر کتابخانه‌های کوچک و تلویزیون‌های بزرگ دارند – زیگ زیگلار (Zig Ziglar)

Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and bg TVs


هرگز قبل از اینکه پول خودتان را داشته باشید، هزینه نکنید – توماس جفرسون (Thomas Jefferson)

Never spend your money before you have it


بازار سهام پر از اشخاصی است که قیمت همه‌چیز را می‌دانند اما ارزش چیزی را نمی‌دانند – فیلیپ فیشر (Phillip Fisher)

The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing


مهم نیست چقدر پول بدست می‌آورید، بلکه مهم این است چقدر از آنرا نگه می‌دارید و برای چند نسل آنرا نگه می‌دارید – رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki)

It’s not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for


من شکست نخوردم. فقط 10000 راه پیدا کردم که کارساز نبود – توماس ادیسون (Thomas A. Edison)

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work


اگر شما برای زمان‌تان ارزش قائل نشوید، دیگران نیز قائل نخواهند شد. بخشیدن زمان و استعدادتان را متوقف کنید. برای چیزی که می‌دانید ارزش قائل شوید و شروع به کسب درآمد از آن کنید – کیم گارست (Kim Garst)

If you don’t value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents. Value what you know & start charging for it


عادت پس‌انداز کردن به خودی خود یک آموزش است؛ هر عمل خوبی را تقویت می‌کند، خود کنترلی را درس می‌دهد، حس نظم را ترویج می‌دهد، دوراندیشی را یاد می‌دهد و قلمرو ذهن را گسترش می‌دهد – مانگر (T.T. Munger)

The habit of saving is itself an education; it fosters every virtue, teaches self-denial, cultivates the sense of order, trains to forethought, and so broadens the mind


به من نگویید به چه چیزی ارزش می‌دهید، بودجه‌بندی‌تان را به من نشان دهید و من به شما می‌گویم چه چیزی برایتان ارزشمند است – جو بایدن (Joe Biden)

Don’t tell me what you value, show me your budget, and I’ll tell you what you value

استوری,پست,کپشن,بیوگرافی انگلیسی زیبا


Mahtuta.com » منبع

ارسال شده در ۲۶ دی ۱۴۰۰
 • اشتراک گذاری :
 • 1,810

  لینک دوستان

  دیدگاه ها

  guest
  0 نظرات
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها

  از سراسر وب