شایسته

  • ادبیاتآنچه شایسته ی عشق ورزیدن است

    آنچه شایسته ی عشق ورزیدن است

    در راه دیروز به فردا زیر درختی فرود می آیم در سایه اش برای لحظه یی کوتاه از زندگیم اندیشه کنان به راه خویش اندیشه کنان به مقصد خویش اندیشه کنان به راهی که پس پشت نهاده ام اندیشه کنان به تمامی آنچه در حاشیه راه رسته است: آنچه شایسته ی تحسین است نه بایسته ی تاراج شدن آنچه شایسته ی عشق ورزیدن است...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا