مفهموم عشق

 • ادبیاتمعنای عشق

  از فردیت خود دست شستن با چشم دیگری دیدن با گوش دیگری شنیدن

  از فردیت خود دست شستنبا چشم دیگری دیدنبا گوش دیگری شنیدندو تن باشی و در واقع یک تنچنان به هم آمیخته و مجذوبکه ندانی تویی یا دیگریپی در پی حیران و پی در پی تابندهبه هم فشردن خاک ، دریا و آسمانو هر آنچه در آنهاستو خلق موجودی چنان تام و تمامکه بی نیاز از جذب عنصری دیگر باشدآماده ایثار در هر لحظهرهایی از شخصیت برای یافتن چیزی ورای آنمعنای عشق همین است شاعر:تئوفیل_گوتیه

  بیشتر بخوانید »
 • ادبیاتشاید روزی خورشید دوباره بدرخشد

  شاید روزی خورشید دوباره بدرخشد

  شاید روزی خورشید دوباره بدرخشد،و آسمان های آبی را به نظاره بنشیم، و بار دیگر دریابم که بیهوده نزیسته ام،گرچه بی تو باشم.شاید روزی علفزاران زرین در میان پاهایم،ساعاتی خوش از بهاری خرم به ارمغان آورند،و شکوفه های سپید دلربای بهاری را بیابم،گرچه در خاک آرمیده باشی.شاید بیشه های  تابستانی، تابناک بدرخشند،و گل های سرخ دگر بار زیبا شوند،و کشتزاران حاصلخیز در خزان لذتی با شکوه بر پا کنند،گرچه آن جا نباشی،شاید روزی در خیال سالیان رفته در درد غرقه نشوم، و به نغمه های کریسمس گوش سپارم، گرچه به…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا