می‌کشیدم‌

  • ادبیاتوقتی‌ همسن‌ تو بودم‌ یه‌ گاری‌ تنهایی‌ می‌کشیدم‌

    وقتی‌ همسن‌ تو بودم‌ یه‌ گاری‌ تنهایی‌ می‌کشیدم‌

    عموم‌ گفت‌: چه‌جوری‌ می‌ری‌ مدرسه‌؟ گفتم‌: با اتوبوس‌ عموم‌ خندید گفت‌: هه‌! وقتی‌ همسن‌ تو بودم‌ ده‌ کیلومتر راه‌ تا مدرسه‌ پیاده‌ می‌رفتم‌ عموم‌ گفت‌: چه‌قدر بار می‌تونی‌ بلن‌ کنی‌ گفتم‌:قد یه‌ گونی‌ گندم‌ عموم‌ خندید گفت‌: هه‌! وقتی‌ همسن‌ تو بودم‌ یه‌ گاری‌ تنهایی‌ می‌کشیدم‌ یه‌ گوساله‌ ر بلند می‌کردم‌ عموم‌ گفت‌: تا حالا چن‌بار دعوا کردی‌؟ گفتم‌: دوبار! هر دوبارش‌ام‌ کتک‌ خوردم‌...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا