ونسیوس د مورائس

  • شهری انباشته از در خواب روندگان

    خدایا ترحم کن بر تراموانشینانی که در مسیر طولانی خویش در رویای خانه و ماشین اند… اما بر آنان نیز که سوار بر ماشین اند و پشت نهادن بر شهری انباشته از در خواب روندگان سینه سپر می کنند؛ بر خانواده های کوچک حاشیه نشین ترحم کن و بخصوص با جوانانی که یک شنبه ها مست می کنند… بیشتر اما ترحم کن بر آن دو آقای شیکی که هنگام گذر بی آنکه بدانند نظریه نام گیوتین را کشف می کنند؛ بر جوانک های نورس بسیار ترحم کن، سه صلیب، شاعر،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا